Canoanele Sfintilor de peste an

decembrie 6, 2008

Canonul Sfântului Ierarh Nicolae, Mitropolitul din Mira Lichiei (6 dec.)

Filed under: decembrie — pr. ciprian @ 5:29 pm

Canonul Sfântului Ierarh Nicolae, Mitropolitul Mirei Lichiei (6 decembrie)

Troparul Sfântului:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Sfinte Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

stnic-instaplanet-com sf-nicolae-a7vox-com sf-nicolae-adormirea sf-nicolae-art-holding-com

Cântarea I

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Purtătorule de cunună, stând cu oştile îngereşti înaintea scaunului lui Hristos, preaânţelepte Sfinte Nicolae, dăruieşte-mi luminarea care să împrăştie întunericul sufletului meu, ca să laud, bucurându-mă, preafericite, pomenirea ta.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Domnul, cel ce-I slăveşte pe toţi cei ce-L slăvesc pe Dânsul, adăpost te-a dat pe tine credincioşilor, care izbăveşti de ispite pe cei ce aleargă la acoperământul tău, Sfinte Nicolae, şi te cheamă cu credinţă şi cu dragoste, preamărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Cintesc Sfânta Treime cea nezidită: pe Tatăl şi pe Fiul, împreună cu Duhul; o singură Fiinţă, o Dumnezeire, o Fire neîmpărţită după fiinţă; trei Ipostasuri pe Care le înţeleg după feţe şi după ipostas.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Fără sămânţă ai zămislit pe Cuvântul, pe Unul din Sfânta Treime, Preacurată, şi pe Acesta cu trup L-ai născut, rămânând după naştere întreagă ca şi mai înainte. Pe Acesta, ca pe Fiul tău şi Dumnezeu, roagă-L pururea pentru noi.

(Cântarea a II-a lipseşte din toate canoanele, căci Sfinţii Părinţi au rânduit să ne aducem astfel aminte de căderea cetei îngereşti care l-a urmat pe satana)

Cântarea a III-a

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Sfinte nicoale, fericite, ucenic adevărat al Stăpânului făcându-te, izbăveşte din cumplitele nevoi şi din moartea amară, pe cei ce aleargă la tine.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Mult-Milostive, curăţeşte pe robii Tăi, dându-le iertare de greşeale, ca un bun, pentru mijlocirile cele către Tine, ale slugii Tale, Sfântul Nicolae.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Milostivă fii mie, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, celui ce cu greşeli nemăsurate mi-am întinat viaţa, Părinte, Fiule şi Duhule cel Viu, păzindu-mă pretutindeni şi pururea nevătămat de tot necazul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Nădejde de mântuire să dai, Născătoare de Dumnezeu, robilor tăi; şi în nevoi şi în primejdii cu grabnice rugăciuni fii de faţă, ca să-i aperi şi să-i ajuţi. Că tu, dumnezeiască mireasă, eşti lauda noastră a credincioşilor.

Catavasie:

Fiului, Celui născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din fecioară întrupat fără-de-sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I cântăm: Cel ce ai înălţat fruntea naostră, Sfânt eşti, Doamne.

Cântarea a IV-a

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi floare dintr-ânsul, Hrisotase, din Fecioară ai odrăslit, Cel lăudat, din muntele cel cu umbră deasă. Venit-ai întrupându-Te din cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă puterii Tale, Doamne.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Trăind sub puterea apropiată a razelor Duhului, ai ajuns purtător de lumină, Sfinte Nicolae, luminând marginile lumii; înaintea tuturor stând şi izbăvind pe toţi cei ce cu credinţă aleargă la tine.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Preacum te-ai arătat mai înainte, izbăvind pe tineri de moarte, cuvioase Sfinte Nicolae, aşa şi acum mântuieşte-mă pe mine de toată primejdia, de ispite şi de nevi, preafericite.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Strălucit-ai ca o făclie a faptelor bune, Sfinte Nicolae preafericite, făcându-te următor preaales al Stăpânului tău şi fiind chemat, izbăveşti pe cei ce cu bună evlavie şi cu dragoste te măresc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Cintesc stăpânia Dumnezeirii celei fără de început: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Preasfântul Duh, împărăţia tuturor; Unimea nedespărşită, Cea a toate făcătoare, una, neîmpărţită, în trei chipuri şi feţe osebită pururea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Tu, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, te-ai arătat cu adevărat mai cinstită şi mai presus decât oamenii şi decât îngerii; că pe Făcătorul tuturor în pântece L-ai zămislit, îmbrăcat în trup de rob născându-L fără de sămânţă. O, minunată privelişte!

Cântarea a V-a

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe îngerul sfatului Tău celui mare, dăruindu-ne pace, Lai trimis nouă; deci, fiind povăţuiţi la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, dis-de-dimineaţa venind, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu viaţă plină de dumnezeiască cuviinţă strălucind, de trei ori fericite Sfinte Nicolae, de faţă stând, ai izbăvit pe cei osândiţi cu nedreaptă judecată să fie ucişi, care strigau Stăpânului Hristos: alt Dumnezeu afară de tine nu cunoaştem.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cel ce priveşti acum în ceruri, slava cea pururea veşnică şi te desfătezi de prealuminatele străluciri ale Razei celei negrăite şi dumnezeieşti, acoperă-mă pe mine cu ocrotirea ta, cuvioase Sfinte Nicolae, preacinstită slugă a lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Slăvesc cu cinste trei Feţe împreună fără de început, de acelaşi scaun şi singure stăpânitoare ale unei Dumnezeiri nedespărţite; de Care am fost adus din nefiinţă la fiinţă, împreună cu îngerii cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Acoperământul cel mântuitor şi nădejdea tuturor, ceea ce eşti degrab de faţă şi miluieşti, milostiveşte-te acum şi de noi, grăim către Tine, Curată, cei ce te chemăm totdeauna în nevoi, că altă ocrotitoare, după Dumnezeu, nu avem.

Cântarea a VI-a

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cunună de biruinţă ţi s-a pus după vrednicie pe cap, Sfinte Nicolae. Deci, ca un biruitor preaales, izbăveşte pe cei ce te măresc pe Tine.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Pe mine, cel omorât de greşeale, fericite Sfinte Nicolae, şi dat la fund de furtunile patimilor, arătându-te, mă izbăveşte la limanul dumnezeieştii voiri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Laud şi cinstesc Sfânta Treime cea nedespărţită, cea în trei Feţe despărţită pururea şi unită în Fiinţă şi în Fire, ca pe o stăpânie Una: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh; Care pe toţi îi stăpâneşte cu puterea şi pe toate laolaltă le păzeşte precum voieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Plecând cerurile, Hristos voind S-a sălăşluit întreg în pântecele tău, Preacurată; că nesuferind să vadă zidirea mâinilor Sale sub tirania celui înşelător, a venit în chip de rob să izbăvească neamul omenesc.

Catavasie:

Din pântece pe Iona ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară sălăşluindu-Se şi turp luând, a ieşit lăsând-o nestricată; că Cel ce n-a pătimit stricăciune pe cea care L-a născut o a păzit nevătămată.

Condacul Sfântului:

În Mira, sfinte, sfinţitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ţi-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; scăpat-a de moarte pe cei nevinovaţi. Pentru aceasta te-ai sfinţit ca un mare cunoscător al darului lui Dunmnezeu.

Icosul Sfântului:

Să lăudăm acum cu cântări pe ierarhul, pe păstorul poporului celui din mira şi pe învăţătorul, ca să ne luminăm prin rugăciunile lui. Că iată s-a arătat întreg, curat şi nestricat cu duhul, aducând lui Hristos jertfă fără de prihană, jertfă curată şi lui Dumnezeu bineprimită, ca cel ce este ierarh curat şi cu sufletul şi cu trupul. Pentru aceasta cu adevărat octotitor şi apărător al Bisericii s-a arătat Sfântul Nicolae, ca un mare preot al harului lui Dumnezeu.

Cântarea a VII-a

Catavasie:

Tinerii, fiind crescuţi în dreapta credinţă, păgâneasca poruncă nebăgându-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat; ci în mijlocul văpăii stând au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu tăişul ispitelor sunt tăiat, cumplit fiind înţepat şi de porţile iadului m-am apropiat, de necazuri fiind împresurat; mântuieşte-mă cu rugăciunile tale, fericite Sfinte Nicolae, şi mă ridică pe mine, cel ce cânt: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

De sclipirile cele fără materie ale Luminii celei neapuse fiind luminat, smulge pe cei chinuiţi din întunericul necazurilor şi povăţuieşte la lumina veseliei pe cei ce cântă: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

O, Treime Preasfântă, pe Tine Te lăudăm, Unime întreit strălucitoare, de o finţă, Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte, întru Care toţi botezându-ne, cântăm: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

De la toţi primind rugăciuni, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te Fiului Tău şi Dumnzeu, să izbăvească de pedeapsă pe cei ce cu adevărat te cinstesc pe tine şi cântă: Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

Cântarea a VIII-a

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ca un blând şi milostiv, liberează, fericite Sfinte Nicolae, din nevoile cumplite care i-ai cuprins pe cei ce se găsesc în adâncul ispitelor, dăruindu-le dezlegare, cu rugăciunile tale cele către Mântuitorul Hristos, Învăţătorule al celor de taină.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Povăţuitor al tainelor celor mai presus de minte, slujitor al celor sfinte şi cereşti fiid, de Dumnezeu înţelepţite, şi arhiereu credincios, cere iertare de greşeale de la Mântuitorul nostru, grăitorule de cele tainice.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântului Duh, Dumnezeu

Ca pe o singură Viaţă şi trei Vieţi şi ca pe o singură Lumină şi trei Lumini lăudăm cu credinţă, Sdânta Treime: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, urmând cu adevărat învăţăturile părinteşti. Cu care împreună mărturisind dreapta credinţă, să cântăm: să binecuvinteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaânalţe întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Rugul cel ce ardea de demult fără mistuire în muntele Sinai a arătat de mai înainte un chip uimitor de lucru, preacurată Fecioară, dând pe faţă taina naşterii tale; că focul Dumnezeirii, cel ce s-a sălăşluit întru tine, te-a păzit nevătămată. Pentru aceasta te lăudăm întru toţi vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici focul Dumnezirii n-a ars pântecele Fecioarei în care a intrat.Pentru aceasta, cântând să zicem: să laude toată făptura pe Domnul şi să-L preaânalţe întru toţi vecii.

Cântarea a IX-a

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu stălucirile harului fiind luminat, de Dumnezeu înţelepţite Sfinte Nicolae, şi luceafăr al dreptei credinţe lămurit ajungând, pe cei din ispite îi scapi şi pe cei din adâncul mării îi izbăveşti, şi pe cei flămânzi îi hrăneşti în chip minunat.

Sfinte ierarhe Nicolae roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cel ce acum în raiul desfătării te sălăşluieşti şi vezi limpede slava cea negrăită, din bolţile cereşti cereşti periveşti pe cântăreţii tăi, Sfinte Nicolae, izbăvindu-I de patimi, purtătorule de Dumnezeu, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Sfânta Treime este una cu voia, cea de o fiinţă, şi se desparte în feţe fără despărţire, păzindu-şi pururea puterea: Tatăl şi Fiul şi Duhul cel viu; un Dumnzeu în trei Feţe, pe Care Ăl slăvim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

S-a şters toată întristarea cu naşterea ta; şi Domnul a ridicat plângerea şi toată lacrima de la toată fa-a, curată Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană; prin tine ne împlinim şi noi datoriile.

Catavasie:

Taină minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, în care S-a culcat Cel neâncăput, Hristos – Dumnezeu, pe Care, lăudându-L, Îl slăvim

5 comentarii »

 1. sper ca dupa ce citesc acest canon al sfantului ierarh Nicolae sufletul meu sa fie mai linistit. il voi citi in fiecare zi

  Comentariu de vasile paul — septembrie 2, 2009 @ 10:00 am | Răspunde

  • orice sfant si mai ales sfantul Nicolae este ajutatator celor credinciosi si rabdatori. Sa fi binecuvantat. Sa nu-l lasi deoparte si pe Sfantul pavel, ocrotitorul tau principal.

   Comentariu de pr. ciprian — septembrie 5, 2009 @ 6:35 pm | Răspunde

 2. imi place;si am invatat pe multe persoane;sa_l citeasca

  Comentariu de vera — septembrie 1, 2011 @ 8:37 pm | Răspunde

 3. În acela i timp, Biserica Ortodoxă a nceput construc ia unei catedrale mamut ce va costa aproximativ 400 de milioane de euro.

  Comentariu de Zachary Drakolowse — decembrie 26, 2011 @ 11:14 pm | Răspunde

 4. Roaga-te si pt mine pacatoasa sfinte parinte Nicolae.

  Comentariu de ramona — decembrie 7, 2014 @ 1:06 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: